A weboldal sütiket (cookies) használ a felhasználói élmény fokozására. A "Rendben" gombra kattintva hozzájárulását adja a sütik (cookies) használatához.

Hívjon minket: 06 70 8833 732


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A www.expressztrans.hu weboldal Adatkezelési Tájékoztatója

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A www.expressztrans.hu oldalt üzemeltető Express Trans Hungary Kft. (2330 Dunaharaszti, Pillangó Köz 5/3.), mint adatkezelő („Adatkezelő”) a személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. Törvény („Info tv.”) és az Európai Unió 679/2016 számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) rendelkezéseivel összhangban a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelővel az általa végzett - háztartási eszköz, lakberendezési tárgy, új és használt bútorok szállítása („Szolgáltatás”) - tevékenység során vele kapcsolatba kerülő partnerei, ügyfelei számára részletes tájékoztatást nyújtson az adataik kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan felmerülő információk, a szabályzat mindenkor érvényes verziója folyamatosan elérhető a www.expressztrans.hu címen. Az Érintett a jelen Tájékoztató alapján hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez.

Az Adatkezelő adatai:

Név: Express Trans Hungary Kft.

Székhely: 2330, Dunaharaszti  Pillangó Köz 5/3a

Cégjegyzékszám: 13-09-203096

Adószám: 27275634-2-13

Weblap: www.expressztrans.hu

Telefon:+36 70 883 3732

E-mail: iroda@expressztrans.hu

Értelmező rendelkezések

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

személyes adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ;

hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az Érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

A GDPR és Info tv által meghatározott egyéb fogalmakat ezen jogszabályok tartalmazzák.

A jelen Tájékoztató időbeli hatálya

A jelen Tájékoztató 2018. december 10-től hatályos további rendelkezésig vagy visszavonásig. Az Adatkezelő jogosult a jelen Tájékoztató egyoldalú módosítására.

Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintettek hozzájárulása. Az Érintettek önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel (pl. weboldalon vagy az Adatkezelő Érintettek által ismert egyéb elérhetőségein).

Ezen kívül az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése érdekében is kezeli az Érintettek személyes adatait. A bizonylatmegőrzési jogszabályi előírások miatt a számlaadatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy bizonyos esetekben az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye az, hogy a szolgáltatás igénybevétele kapcsán fokozott nehézségekbe ütközhet a kapcsolattartás, vagy maga a szolgáltatás teljesítése. A szolgáltatás nyújtása céljából történő adatkezelés kapcsán a teljesítéshez szükséges személyes adatok Érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltétele.

Az Adatok forrása

Az Adatkezelő a személyes adatokat minden esetben az Érintettől vagy olyan ügyféltől szerzi be, akik a közreműködőik, munkavállalóik, vagy egyéb személyek, mint Érintettek adatait bocsátják az Adatkezelő rendelkezésére, a szolgáltatás teljesítése érdekében oly módon hogy

- az Érintett elektronikus úton, az www.expressztrans.hu oldalon elhelyezett kapcsolatfelvétel oldalon megadja személyes adatait (név, e-mailcím, telefonszám)

- iroda@expressztrans.hu e-mail címre küldött adataikkal vagy

- telefonon, vagy személyesen

ügyfélkapcsolat kialakítása, a Szolgáltatás igénybevétele céljából, esetleg egyéb célból jelentkeznek, és az Adatkezelő szolgáltatásait („Szolgáltatás) igénybe veszik, vagy érdeklődnek iránta, esetleg más okból vagy célból jelentkeztek az Adatkezelő elérhetőségein.

Azon Érintettek személyes adatai esetében, ahol az Érintett és az Érintettre vonatkozó személyes adatot szolgáltató személye nem azonos, az adatot rendelkezésre bocsátó személy felelős azért, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében rendelkezik az Érintettől megfelelő felhatalmazással, és ezen személy kötelessége tájékoztatni az Érintettet a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezésekről.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot.

- A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

- Reklámozási célú adatkezelés;

- Technikai adatok kezelése.

5.1. A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett érdeklődik az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás kapcsán vagy a szolgáltatást megrendeli, szükséges személyes adatainak megadása, függetlenül attól, hogy erre elektronikus úton, telefonbeszélgetés során vagy személyesen kerül sor. Az adatkezelés szükséges az Adatkezelő által nyújtott árajánlat és az Adatkezelő által végzett szolgáltatás nyújtásához is. Az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott természetes személyek személyes adatait ajánlattétel, szerződések előkészítése, megkötése és teljesítése, valamint jogi kötelezettség teljesítése, szolgáltatásnyújtás és ügyfélkapcsolat fenntartása, szerződés létrejöttének bizonyítása, a szolgáltatásból származó díjak számlázása, illetve az azzal kapcsolatos esetleges követelések érvényesítése és számviteli kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli az Érintett adatait.

Az Érintettek a honlapon a kapcsolatfelvétel pontban vagy e-mailen, telefonon keresztül kapcsolatba léphetnek az Adatkezelővel, illetve bizonyos adataik megadásával ajánlatot kérhetnek az Adatkezelőtől. A honlapon történő kapcsolatfelvétel során az Érintettek adataik elküldése előtt elfogadják a jelen Tájékoztatót. E-mailen történő ajánlatkérés esetén az Adatkezelő ajánlatának megküldésével egyidejűleg – az első adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul - megküldi az Érintettek számára a jelen Tájékoztatót. Telefonos vagy személyes adatmegadás előtt az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a jelen Tájékoztató lényeges szabályairól, és felhívja figyelemét ennek www.expressztrans.hu oldalon található elérhetőségére.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. Az Érintett szolgáltatással kapcsolatos érdeklődés, és a szolgáltatás igénybevétele kapcsán hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. Az Adatkezelő ezen kívül a Szolgáltatás teljesítése érdekében, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve a Felek jogi érdekének érvényesítése céljából kezeli az adatokat.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Érintett és Adatkezelő közötti szerződés létrejötte, és az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás eredményes nyújtása, azaz Érintett által megjelölt tárgy kiindulási pontról történő elszállítása a célállomásra.

Kezelt adatok köre: Az Érintett által megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, postacím, számlázási cím, telefonszám, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatok (csomagfelvétel helye, kiszállítási helyszín)

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az adatkezelés célja megszűnt. Megszűnik az adatkezelés célja:

Ha az Adatkezelő teljesítette a szolgáltatást az Érintett pedig az ellenszolgáltatást, ebben az esetben az adatkezelés a jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az adatkezelését megalapozó jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, mely a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján 5 év.

a kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés eredménye az, hogy az Érintett nem rendeli meg az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást

az Érintett adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig és ebből fakadóan az Érintett személyes adatainak törléséig

az eljáró bíróság/hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig,

A jogszabályokon alapuló kötelező adatkezelések esetén a vonatkozó jogszabály, vagy rendelet határozza meg az adatkezelés időtartamát. A kiállított számlák tekintetében az Adózás rendjéről szóló törvény és az Számvitelről szóló törvény előírásai alapján 8 évig megőrzési kötelezettség áll fenn.

Panaszkezelés esetében fogyasztónak minősülő Érintettek vonatkozásában a kötelező adatkezelés időtartama a panasz megtétele és kivizsgálása céljából a panasz megtételéhez szükséges, jogszabályokban részletezett adatok vonatkozásában a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján 5 év. A panaszkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása és az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett ahhoz előzetesen, kifejezetten hozzájárul, az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot az Érintettel, és számára a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küld. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben. A reklámozás feltétele minden esetben az Érintett kifejezett előzetes önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az Érintettek számára reklámok küldése.

Kezelt adatok köre: Az Érintett által megadott adatok, elsősorban az e-mail cím, telefonszám, postacím.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő megszünteti az adatkezelést, és törli az Érintett személyes adatait, ha az Érintett kéri személyes adati törlését, vagy bármilyen formában a korábban adott reklámküldéshez/hírlevélküldéshez adott hozzájárulást visszavonja.

Technikai adatok kezelése

Az adatkezelés leírása A weboldal látogatása esetén az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Felhasználó gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el. Erre a tényre és a cookiekkal kapcsolatos adatkezelés kapcsán a weboldal látogatása elején külön részleges cookie-tájékoztató hívja fel az Érintettek figyelmét

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek és az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a honlap tárhelyszolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

Az adatkezelés időtartama: erről a részletes cookie tájékoztató ad részletesebb tájékoztatást, mivel az adott cookie típusától függ az adatkezelés időtartama.

A hozzáférésre jogosultak személye:

Az adatokhoz elsődlegesen csak az Adatkezelő és azon munkavállalói jogosultak hozzáférni, akiknek ez munkakörük ellátáshoz szükséges. Az Adatkezelőnél a személyes adatokhoz hozzáférő személyeket az Érintettek személyes adatainak tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, azaz a munkaköri kötelezettségük teljesítése során, vagy egyéb módon tudomásukra jutott személyes adatokat, egyéb információkat kötelesek bizalmasan és vonatkozó jogszabályoknak és a jelen Tájékoztatónak megfelelően kezelni, és harmadik személyek részére nem hozzáférhetővé tenni.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok elérése és feladatainak ellátása érdekében, valamint a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez, harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban foglalhatják az Érintettek személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személyek („Adatfeldolgozó”) az adatkezelést az Adatkezelő utasításainak megfelelően, a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzi. Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére.

Az Adatkezelő részére Érintetti adatok feldolgozását végző Adatfeldolgozók a jelen Szabályzat mellékletében kerülnek felsorolásra.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az Érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről. Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az Érintett tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

Adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő mindent megtesz az adatvédelmi incidensek elkerülésére, amennyiben azonban az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késelem nélkül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, feltünteti azok ismert hatását, és a megtett intézkedéseket.

Adattovábbítás

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Egyéb esetben (kivéve az adatfeldolgozó részére történő továbbítást) az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait nem továbbítja harmadik fél számára.

A személyes adatok tárolása, az adatkezelés

A személyes adatok tárolása főszabály szerint elektronikusan történik. A személyes adatok az Adatkezelő számítástechnikai eszközein, székhelyén találhatóak meg.

Az Érintettek jogai, jogorvoslat

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy panasz vagy észrevétel esetén mindenekelőtt célszerű az Adatkezelőhöz, mint Adatkezelőhöz fordulás lehetőségét igénybe vennie az Érintettnek az alábbi elérhetőségek valamelyikén e-mail: iroda@expressztrans.hu vagy postai úton: 2330 Dunaharaszti, Pillangó Köz 5/3.

Az Érintettet jogai

a) Tájékoztatás és hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz, az adatkezelés céljáról, adatok kategóriáiról, címzettekről, tárolás időtartamáról, jogairól, az adatok forrásáról, az esetleges adattovábbításról tájékoztatást kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be Az Érintett által kért további tájékoztatásért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

b) Helyesbítés, kiegészítés

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha azok a valóságnak nem felelnek meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) Törlés/elfeledtetéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha megszűnt az adatkezelési cél, az Érintett visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, valamint ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A bizonylatmegőrzési jogszabályi előírások miatt nem engedélyezett adattörlés a következő esetekben: számlaadatok kezelése.

d) Az adat kezelésének korlátozása;

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

ha az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,

ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig,

az adatok törlésének lenne helye, de az adattovábbításra vonatkozó dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges

Az adatkezelés korlátozásának időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

e.) Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson, alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

f) Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Egyes adatok azonban kötelező adatkezelés esetében nem törölhetőek.

Eljárás az Érintett igénye esetén:

Az Érintett a fentiek szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy kérésével a jelen Tájékoztatóban megjelölt címeken az Adatkezelőhöz fordulhat, az ott megjelölt elérhetőségek bármelyikén.

Az Adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, a Táraság a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben az Érintett kérelme megalapozott, az Adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtétével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad az Érintett részére. Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles az Érintettet az Adatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Az Érintett a jogai gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben az Adatkezelő az Érintettet a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de az Érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha az Érintett az Adatkezelő tájékoztatása ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.

A költségek viselésére kötelezett Érintett a költséget vagy külön köteles megfizetni az Adatkezelő által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Az Érintett jogait ért sérelem orvoslása érekében a Felügyelethez vagy bírósághoz fordulhat.

Felügyeleti Hatóság

Az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvételt követően, amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Info tv. és/vagy GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz fordulni bejelentésével.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

Keresetindítási jog (Bírósághoz fordulás joga)

Az Érintett — panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR vagy Info tv. szerinti jogait.

Az Adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per. Az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az Érintett az adatfeldolgozóval szembeni kíván bírósági eljárást kezdeményezni, úgy azt az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Adatkezelő egyoldalúan bármikor módosítsa.

sz. melléklet

Az Adatkezelő adatfeldolgozói

Adatfeldolgozó neve:

UP Line Bt.

Adatfeldolgozó címe: 1183 Budapest, Kárpát utca 14.

Adatfeldolgozás célja: könyvelési feladatok ellátása